Gesloten van woensdag 8 t/m maandag 13 mei. Er is dan ook geen telefonisch spreekuur.
Telefonisch spreekuur di t/m do van 16:00 tot 17:00

Privacyverklaring

privacy statement   

 

Inleiding

PSOAS, praktijk voor Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing, verder te noemen PSOAS, gevestigd te Ommel, Kloosterstraat 28 en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17249529, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens PSOAS van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

 

Persoonsgegevens

PSOAS verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

– NAW gegevens en BSN-nummer

– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats)

– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)

– administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnummer)

– medische gegevens (klachten, medische voorgeschiedenis, medicatie,
lichamelijk onderzoeksgegevens en laboratoriumgegevens t.b.v. behandeling/keuring)

 

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat PSOAS een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die PSOAS elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft PSOAS een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als PSOAS uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

PSOAS verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang PSOAS bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

 

Beveiliging van gegevens

PSOAS draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

 

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

PSOAS legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. PSOAS gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. PSOAS heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website(s) van PSOAS kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. PSOAS heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

PSOAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

 

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage

PSOAS moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

 

Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door PSOAS fout verwerkt? Dan moet PSOAS die aanpassen als u daarom vraagt.

 

Recht op het indienen van een klacht Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Recht op overdracht

Als PSOAS een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door PSOAS worden overdragen aan die andere partij.

 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U mag aangeven dat uw gegevens die bij PSOAS liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt. 

 

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. PSOAS beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die PSOAS onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan PSOAS met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat PSOAS krijgt daartoe aanleiding geeft. PSOAS zal u in dat geval informeren.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met PSOAS opnemen via 0493-820990 of desiree.macor@psoas.nl.

neem contact met ons op

We staan u graag te woord.

Heeft u vragen? Stuur ons dan een bericht. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×